ارتباط با خبرگزاري دانشجويان اير

ارتباط با خبرگزاري دانشجويان ايران- ايسنا

منطقه خراسان رضوی

 

 

آدرس : مشهد- پردیس دانشگاه فردوسی- سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی-خبرگزاری ایسنا
کد پستی 9177949367

 

 

تلفن: 8832357-0513

0513-8832358 

نمابر: 8822147-0513

 

Email : khorasan@isna.ir