• سه شنبه ۲۳ خرداد ماه، ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۲
  • دسته بندی : زیارت و گردشگری
  • کد خبر : 963-5391-5
  • خبرنگار : 15099
  • منبع خبر : ----

مدیرکل روابط عمومی و امور رسانه آستان قدس رضوی خبر داد:

پیش‌بینی حضور میلیونی زائران در بارگاه رضوی همزمان با شب‌های قدر/
ﭘﺨﺶ ﺑﺮنامه‌ها از رﺳﺎﻧﻪ ﻣلی

مدیرکل روابط عمومی و امور رسانه آستان قدس رضوی با بیان اینکه برای شب‌های قدر حضور میلیونی زائران را پیش‌بینی کرده‌ایم، گفت: خادمان این آستان آمادگی کامل و همه جانبه برای برگزاری مراسم شب‌های قدر را دارند.

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان و به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، محمدامین توکلی‌زاده اظهار کرد: آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﺑﻪ دلیل ﺣﻀﻮر ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ زاﺋﺮان و اهمیت و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ‌اﻓﺰاﯾﯽ و ﺑﺼﯿﺮت‌ﺑﺨﺸﯽ این ﺷب‌ها، ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه‌ای ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ لیالی قدر دارد.

وی با اشاره به اینکه باشکوه‌ترین محافل لیالی قدر در جوار بارگاه ملک پاسبان حضرت امام رضا(ع) برگزار می‌شود، افزود: ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻣﺮاﺳﻢ ﻟﯿﺎﻟﯽ ﻗﺪر از ﺳﺎﻋﺖ 21 ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ دﻋﺎی ﺟﻮﺷﻦ ﮐﺒﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ذاﮐﺮان و مداحان اهل بیت(ع) آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و سعی خواهیم کرد ﻣﺮاﺳﻢ را ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ زاﺋﺮان ﺑﺎرﮔﺎه ﻣﻨﻮر رﺿﻮی ﺑﻪ ﺳﻔﺮه‌های ﺳﺤﺮی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﻨﺪ.

بزرگ‌ترین محفل قرآنی جهان اسلام در شب 23 ماه رمضان

توکلی زاده ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ «ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻔﻞ ﻗﺮآﻧﯽ جهان اﺳﻼم» در ﺷﺐ 23 ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن در ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿﺎ(ع) ﺑﺮﭘﺎ ﺧواهد شد، ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد: ﺗﻼوت ﺳﻮره‌های دﺧﺎن، روم، ﻋﻨﮑﺒﻮت و ﻗﺪر در ﺷب‌های مبارک ﻗﺪر و به وﯾﮋه در ﺷﺐ 23 ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن مستحب است و قرائت این سوره ها یکی از برنامه‌هایی است که در این شب عزیز اجرا می‌شود.

وی افزود: از ﻗﺎرﯾﺎن حامد علیزاده، مهدی رجبی و رضا گلشاهی در این مراسم دعوت شده ﺗﺎ در ﺟﻤﻊ ﻣﯿﻠﯿﻮنی زاﺋﺮان ﮐﻪ در اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ رﺿﻮی و ﺧﯿﺎﺑﺎن‌های اﻃﺮاف ﮔﺮد ﺧﻮاهند آﻣﺪ، ﺑﻪ ﺗﻼوت این سوره‌ها ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

مدیرکل روابط عمومی و امور رسانه آستان قدس رضوی افزود: مراسم لیالی قدر ویژه زائران عرب، اردو و آذری زبان نیز در رواق‌های مبارکه دارالمرحمه، دارالرحمه و غدیر برگزار خواهد شد.

ﭘﺨﺶ وﯾﮋه ﺑﺮنامه‌ها از رﺳﺎﻧﻪ ﻣلی

توکلی‌زاده از ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﻣﺮاﺳﻢ ﺷب‌های ﻗﺪر از شبکه‌های ﺳﯿﻤﺎی ﺟمهوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود: ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮاﺳﻢ شب‌های ﻗﺪر از رسانه ملی، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اینترنتی رﺿﻮی در شبکه رضوی‌ تی وی نیز به طﻮر زﻧﺪه این مراسم را ﭘﺨﺶ ﺧواهد کرد.

وی ﮔﻔﺖ: همه ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎرﮔﺎه ﻣﻨﻮر رﺿﻮی در ﺷب‌های ﻗﺪر، ﻣﻤﻠﻮ از ﺣﻀﻮر زاﺋﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از راه‌های دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎرﮔﺎه ﻣﻘﺪس ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺷب‌های ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز را در ﺟﻮار اﻣﺎم رﺣﻤﺖ و مهربانی ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.

وی اﻓﺰود: از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از هموطنان اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در ﺑﺎرﮔﺎه ﻣﻨﻮر رﺿﻮی در اﯾﻦ ﺷب‌ها را ﻧﺪارﻧﺪ، اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و امور رسانه آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی در راﺳﺘﺎی وﻇﯿﻔﻪ اﻃﻼع‌رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮد، ﺑا هماهنگی رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ زمینه انعکاس ﺣﺎل و هوای اﯾﻦ ﺷب‌های ﻋﺰﯾﺰ را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ فراهم ﻣﯽﮐﻨﺪ.

توکلی‌زاده اظهار کرد: اﯾﻦ وﯾﮋه ﺑﺮنامه‌ها ﺑﻪ ﻃﻮر زﻧﺪه از ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی و شبکه‌های یک، سه، پنج، قرآن و رادیو معارف ﭘﺨﺶ می‌شود.

توزیع بیش از 800  هزار کتاب منتخب ادعیه

مدیرکل روابط عمومی و امور رسانه آستان قدس رضوی ﮔﻔﺖ: کتاب منتخب ادعیه و اعمال شب‌های قدر به تعداد لازم تهیه شده است که در این شب‌های عزیز در دسترس زائران و مجاوران قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و دو فصل است که ضمن بیان فضیلت شب‌های قدر و سوره‌های رم، عنکبوت و دخان، اعمال این 3 شب نیز در آن بیان شده است.

توکلی‌زاده اظهار کرد: کل قرآن مجید در 8 برگ از این کتاب آورده شده است که ویژه مراسم احیاء و قرآن به سر گرفتن طراحی شده و در اختیار زائران قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: با پیش‌بینی ‌های صورت گرفته کتاب‌ ادعیه ویژه شب‌های قدر نیز به تعداد زائران حرم مطهر رضوی در این شب‌ها تهیه و به وسیله غرفه‌هایی که در تمام صحن‌ها ایجاد شده است، توزیع می‌شود.

30 هزار بروشور «محراب رستگاری»

توکلی‌زاده عنوان کرد: به همت معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی 30 هزار بروشور «محراب رستگاری» ویژه شهادت امام اول شیعیان حضرت علی(ع) در شب های قدر در حرم مطهر رضوی توزیع می‌شود تا عموم زائران بالای 12 سال حرم مطهر رضوی بتوانند در این مسابقه شرکت کنند.

استقرار پوشش صوتی و تصویری یکپارچه

وی گفت: پوشش صوتی یکپارچه در اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی در این شب‌ها مستقر می‌شود و به وسیله مجهز‌ترین سیستم صوتی که در صحن جامع رضوی نصب شده است، در این شب‌ها مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

وی از پخش تصاویر برنامه شب‌های قدر با نمایشگرهای پهن‌ پیکر در صحن‌های حرم مطهر رضوی خبر داد و عنوان کرد: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر بهره‌مندی هرﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ زائران از ﻓﯿﻮﺿﺎت ﻣﻌﻨﻮی ﻟﯿﺎﻟﯽ ﻗﺪر، وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺎه‌های شب‌های ﻗﺪر ﺣﺮم مطهر رﺿﻮی در بیشتر ﺻﺤن‌ها ﺑﺎ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن‌های پهن ﭘﯿﻜﺮ جدید ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﻞ ﺻﻮﺗﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻗﺮار ﻣﻲﮔﯿﺮد.

مفروش کردن صحن‌ها حرم
توکلی زاده با اشاره به اینکه در آستانه شب‌های قدر تمامی سطوح اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی مفروش شده است، عنوان کرد: افزون بر 300 هزار مترمربع از فضای روباز صحن‌ها، بست‌ها، دالان‌ها و دوربرگردان‌های ورودی حرم مطهر رضوی در آستانه شب‌های قدر توسط بخش خدمات فرش آستان قدس رضوی مفروش شده است.

وی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی 400 نفر در بخش فرش حرم مطهر رضوی تاکید کرد: پس از پایان هر مراسم همه فرش‌های پهن شده نظافت و غبارروبی شده و جمع می‌شود.

باز بودن درب‌های حرم در همه ساعات برنامه

توکلی‌زاده افزود: با استفاده از تجربه سال‌های گذشته مبنی بر باز بودن در‌های حرم مطهر رضوی در زمان اوج جمعیت، امسال نیز در شب‌های قدر این سیاست اجرا خواهد شد و هیچ ورودی بسته نخواهد شد.

وی تصریح کرد: تمامی امکانات اعم از کتب ادعیه، آب معدنی، پلاستیک کفش و ... در مبادی ورودی حرم و در دوربرگردان‌ها برای استفاده زائران و مجاوران پیش‌بینی شده است.

9 هزار خادم آماده خدمت‌رسانی به زائران

مدیرکل روابط عمومی و امور رسانه آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه در ایام لیالی قدر 9 هزار خادم آماده خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران حرم حضرت علی بن موسی الرضا(ع) هستند، گفت: در این شب‌ها و روزها همه خدام گروه‌بندی شده و هریک مسئولیتی را برعهده دارند، نظم‌دهی، تعیین مسیر تردد و باز نگه داشتن راه‌ها، ارائه خدمات رفاهی و نظافتی، مفروش کردن همه سطوح اماکن متبرکه، توزیع آب معدنی و توزیع کتب انوار از فعالیت‌هایی است که در این ایام عزیز توسط خدام بارگاه علی بن موسی الرضا(ع) انجام خواهد شد.

توکلی‌زاده افزود: همکاران ما در قسمت گلاب‌پاشی و عودسوزی به شکل ویژه در این شب‌ها فعالیت خواهند داشت، به طوری که در تمامی صحن‌ها و ورودی رواق‌ها و حتی ورودی‌های حرم مطهر رضوی حضور دارند.

وی تصریح کرد: از مجاوران و زائران گرامی که قصد دارند در این مراسم شرکت کنند، خواهشمندیم به تذکرات و راهنمایی‌های خادمان بارگاه علی بن موسی الرضا(ع) توجه ویژه داشته باشند تا زیارتی مقبول توام با آرامش را هم برای خود و هم برای دیگر زائران رقم بزنند.

29 پایگاه فوریت‌های پزشکی

توکلی‌زاده گفت: در لیالی قدر با توجه به ازدحام زائران و مجاوران علاوه بر 7 پایگاه ثابت فوریت‌های پزشکی 22 پایگاه سیار اورژانس در صحن و سرای حرم مطهر رضوی برپا خواهد شد.

وی با اشاره به استقرار 2 پزشک متخصص در این پایگاه‌ها افزود: در پایگاه‌های ثابت که در صحن‌های گوهرشاد، آزادی، جامع رضوی، جمهوری و انقلاب اسلامی مستقر هستند، 12 تخت بیمارستانی نیز خدمت‌رسانی می‌کنند.

مدیرکل روابط عمومی و امور رسانه‌ آستان قدس رضوی از همکاری هلال احمر و سپاه پاسداران و مرکز فوریت‌های اورژانس خبر داد و عنوان کرد: با کمک هلال احمر استان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مرکز فوریت‌های اورژانس خراسان رضوی علاوه بر 4 دستگاه آمبولانس مخصوص دارالشفاء 12 دستگاه آمبولانس دیگر نیز برای این شب‌های عزیز تدارک دیده شده است که همگی مجهز به امکانات مورد نیاز بوده و با توجه به وضع بیمار وظیفه انتقال به دارالشفاء امام را برعهده دارند.

وی اظهار کرد: 50 نیروی اورژانس به صورت شبانه‌روزی در شب‌های قدر آماده خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران حرم حضرت علی بن موسی الرضا(ع) خواهند بود.

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: