• دوشنبه ۱۴ آبان ماه، ۱۳۹۷ - ۲۳:۲۳
  • دسته بندی : اجتماعی
  • کد خبر : 978-8214-5
  • خبرنگار : 15270
  • منبع خبر : ----

با تصویب شورای شهر:

شهرداری مشهد ملزم به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی شد

با تصویب شورای اسلامی شهر مشهد شهرداری ملزم به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی شد.

به گزارش ایسنا-‌ منطقه خراسان، یکی از دستورکارهای چهلمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد که امروز در تالار شهر برگزار شد، بررسی و تصویب لایحه‌ای در خصوص الزام شهرداری مشهد به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی بود.

اهداف این لایحه که با رای اعضای شورای اسلامی شهر مشهد به تصویب رسید، ضرورت شفافیت در واگذاری‌ها مابین شهرداری، پیمانکاران و سایر ذی‌نفعان، امکان کنترل کیفیت نمای شهری، جلب مشارکت شهروندان و جلوگیری از ساخت‌وسازها نسبت به پیاده‌سازی فرایند گزارش‌دهی تخلفات ساختمانی از سوی شهروندان و روند پیگیری آن از اهداف این طرح بود که در کمیسیون حقوقی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ: ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪﺱ ﻣﮑﻠﻒ ﺍﺳﺖ، ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺑﺮ ﺧﻂ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﭘﺴﻨﺪ ﻋﻤﻮﻡ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﯼ ﺻﺎﺩﺭﻩ، ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺑﻨﺪﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ:

ﺗﺒﺼﺮﻩ: ﺩﺭ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ، ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎﺩ ﺑﻨﺪ (ب) ﻣﺎﺩﻩ 1 ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ) ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

1. ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯼ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡﻫﺎﯼ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ، ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻬﻨﻪ، ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﻣﺠﺎﺯ، ﺳﻄﺢ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﭘﻼﮎ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻧﻘﺸﻪ ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ؛ 2. ﺑﺮ ﻭ ﮐﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﺻﻼﺣﯽ. 3. ﻋﺮﺽ ﮔﺬﺭ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﻼﮎ ﻋﻤﻞ ﻣﻠﮏ. 4. ﮐﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﯽ ﻣﻼﮎ ﻋﻤﻞ. 5. ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺮﻡﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﮑﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ. 6. ﻓﻀﺎﯼ ﺳﺒﺰ: ﺩﺭﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮﻡﻫﺎﯼ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﻏﺎﺕ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﻠﮏ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭﻣﻠﮏ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻗﻄﻊ ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻣﺎﻟﮏ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻭ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻓﻀﺎﯼ ﺳﺒﺰ ﺍﺳﺖ. 7. ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ: ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻭ ﺍﺧﻄﺎﺭﯾﻪﻫﺎﯼ ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪﻫﻤﺮﺍﻩ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻧﻮﺍﺣﯽ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻠﮏ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺳﺎﺧﺖ. 8. ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﺎﺕ، ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻭ ﺁﺭﺍ: ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻔﺎﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﺍﯼﻫﺎﯼ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ، ﻫﯿﺄﺕ ﻓﻨﯽ، ﻫﯿﺄﺕ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ، ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻤﺎ، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ 5، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ 7، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ 100 ﻭ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ 77. 9. ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺭﺍﯼ، ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺁﯾﺘﻢﻫﺎﯼ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ، ﺷﯿﻮﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﭘﺮﻭنده 10 ﻧﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﺮﯼ ﺫﯾﺼﻼﺡ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﻭ ﻃﺮﺍﺡ.

محمدهادی مهدی‌نیا، رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد، به عنوان موافق این لایحه، اظهار کرد: از سال گذشته که شورای پنجم کار خود را شروع کرد، یکی از شعارهای اساسی دولت، شفافیت و جلوگیری از استفاده و رانت در حوزه اطلاعات بود. یکی از دغدغه‌های فکری و مشکل مطرح به صورت تاریخ‌مند در حوزه شهرداری در جلسات متعدد کمیته شفافیت، بحث استفاده از اطلاعات موجود در شهرداری به خصوص در حوزه شهرسازی بود که آگاهی داشتن نسبت به این اطلاعات در حوزه شهری رانت‌هایی را ایجاد می‌کند.

وی افزود: این طرح را نوشته و ارائه کردیم تا به وسیله آن بتوانیم با نظارت عمومی خود مردم بر حوزه جلوگیری از رانت‌ها و استفاده‌های نامشروع از حوزه اطلاعات موجود در حوزه دولتی و شهرداری، کنترل و نظارت کنند. با شروع این کار در بقیه حوزه‌های شهرداری نیز می‌توانیم تمام عملکردهای خود را در حوزه کارهای اجرایی در منظر عموم مردم که متولیان و صاحبان اصلی این موضوع هستند، قرار دهیم و هر چه بیشتر به شفافیت کمک کنیم.

شهرداری مشهد نیز با کلیات این طرح موافق بود. کلیات این طرح با 12 رای موافق به تصویب رسید.

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: